สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 3 พื้นที่การศึกษา มจธ.