สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ