สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ปรึกษาด้านกายภาพของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 รายการ)