สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ ซิกม่า (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาัลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี