สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการและอาคารสำนักหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง