สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานสโตร์ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน