สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัดซื้อที่ดิน)