สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโรงเรียน โรงงาน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับอาจารย์และนักเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง