สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย และงานบริการวิชาการ สำหรับระยะที่ 1 ปีที่ 6 ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งาน