สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (KX)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบจอดรถอัตโนมัติอาคารเคเอกซ์ จำนวน 1 ระบบ