สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน