สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด