สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)