สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ