สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์ ถนนระยะที่ 4 มจธ.ราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ