สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 (ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี งบจากรัฐ จำนวน 10 รายการ)