สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 (สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ งบจากรัฐ จำนวน 6 รายการ)