สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ งบจากรัฐ จำนวน 4 รายการ)