สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑ งาน