สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบฐานข้อมูลกลางและซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ประมวลผล และแสดงรายงาน จำนวน 1 ระบบ