สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ