สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการสำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 งาน)