สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน