สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบ Cloud PBX ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง