สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคารถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)