สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ