สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)