สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)