สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)