สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)