สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)