สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ