สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี