สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิในการเข้าใช้ Platform Coursera เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ระยะเวลา ๓๖ เดือน จำนวน ๑ ระบบ