สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 รายการ