สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ)