สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ๕ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและที่ตั้งสำนักงานของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จำนวน ๑ งาน และจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ๕ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและที่ตั้งสำนักงาน ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จำนวน ๑ งาน)