สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผย ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ให้บริการผลิตเซลส์เชิงพาณิชย์)