สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ Automated External Defibrillator : AED จำนวน 7 เครื่อง