สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์จำนวน  17  รายการ