สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)