สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)