สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 รายการ