สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI อาคารเรียนรวม ๑ จำนวน ๒ ชุด