สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างทำระบบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66)  ประจำปี 2566 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน