สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจำปี 2566 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน