สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) จำนวน 80 เครื่อง