สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 80 เครื่อง