สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี