สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๓๖๕ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)